Forrige side

Få styr på afskrivninger af dine aktiver

Når man laver større investeringer i sin virksomhed, må man normalt ikke fratrække hele udgiften med det samme i sin skattepligtige indkomst. I stedet skal udgiften deles op over en årerække. Dette kalder man for “afskrivninger”.

Få styr på afskrivninger af dine aktiver

Når man laver større investeringer i sin virksomhed, må man normalt ikke fratrække hele udgiften med det samme i sin skattepligtige indkomst.

I stedet skal udgiften deles op over en årerække.

Dette kalder man for “afskrivninger”.

 

Der findes 2 forskellige former for afskrivninger:

– en der anvender regnskabsmæssige principper (regnskabsmæssige afskrivninger),

– og en anden der anvender skattemæssige principper (skattemæssige afskrivninger).

 

Når vi laver din eller dit selskabs selvangivelse, så skal vi følge de skattemæssige principper.

Det er nogle helt bestemte skatteregler som dikterer, hvilke fradrag du må tage i din skattepligtige indkomst, herunder hvordan vi må beregne dine skattemæssige afskrivninger og din skattepligtige indkomst mv.

 

Lad os se lidt på det i praksis:

Hvis du for eksempel har 1.000.000 kroner i omsætning, og du køber en ny maskine for 1.000.000 kroner, så vil din indtjening ikke være 0 kroner, selvom det er nærliggende at tænke sådan.

Men det er ikke tilfældet, da vi ikke må fratrække hele udgiften i købsåret.

Vi skal dele udgiften op – og med andre ord afskrive den over en årerække.

 

For at have nogle referencer til større investeringer, har man defineret 3 typer af investeringer:

– Indretning af lejede lokaler
– Goodwill
– Driftsmidler

 

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler vedrører forbedringer til lejede lokaler, herunder maling, fastmonterede tæpper, osv. – det er alt sammen noget, du har købt, og som du ikke ville være i stand til at tage med dig igen, hvis du flyttede.

Hvis du er momsregistreret, så fratrækker vi først momsen på dine udgifter.

Det beløb der er tilbage, efter at momsen er fratrukket, kan vi afskrive 20% på om året, i din skattepligtige indkomst.

Dette er en lineær afskrivning, dvs. at vi over de næste 5 år afskriver lige store beløb, indtil hele udgiften er fratrukket.

Hvis du for eksempel havde 1.000.000 kroner i omsætning, og du har investeret 1.000.000 kroner i indretning af lejede lokaler, så kan vi derefter tage 20% af det samlede beløb, hvilket ville være 200.000 kroner, og fratrække dette beløb som en omkostning i det første år.

Hvis din omsætning var 1.000.000 kroner før du havde foretaget indretning af lejede lokaler, så ville vi være i stand til at fratrække 200.000 kroner i afskrivninger.

Dit overskud vil da være 800.000 kroner i det første år.

I det andet år, kan du ligeledes fratrække 20%, og så videre, altså en lineær afskrivning, indtil hele udgiften er blevet fratrukket i det femte år.

 

Goodwill

Den næste type skattemæssige afskrivninger er køb af goodwill.

Goodwill er noget du typisk køber, hvis du køber en butik, restaurant eller en konsulentvirksomhed m.fl., hvor en portefølje af kunder følger med i handlen.

Ordet “goodwill” refererer til “kundernes gode vilje til at fortsætte deres køb i fremtiden”.

Det betyder, at når du køber en butik, restaurant, e.lign. med goodwill, så er der allerede en indbygget base af loyale kunder, der var tilfredse med den tidligere ejers service eller produkt.

Denne fordel er værdiansat til en pris, som kaldes for goodwill.

Når vi beregner din skattepligtige indkomst, ser vi på, hvor meget du har betalt for goodwill.

Af dette beløb, har vi lov til at fratrække en syvendedel af den pris, du har betalt for goodwill i det første år.

I det andet år, har vi også lov til at fratrække en syvendedel, og så videre, i en lineær afskrivning over de første syv år du har virksomheden.

Efter det syvende år, er al goodwill blevet fratrukket i din skattepligtige indkomst.

 

Driftsmidler

Den sidste type af skattemæssige afskrivninger er til udstyr.

Udstyr kan være alt fra fra borde og stole til køkkenudstyr, biler, edb-systemer, software, osv.

For at beregne afskrivninger, skal vi sammentælle alle indkøbene i løbet af året, og fra denne sum, har vi lov til at fratrække 25% af det samlede beløb.

I modsætning til de to første typer afskrivninger, er dette ikke en lineær afskrivning.

I stedet må vi fratrække 25% af den samlede saldo som fremgår af balancen, dette kaldes en saldoafskrivning.

For eksempel, hvis du køber en bil til 100.000 kr, har vi det første år lov til at fratrække 25% af 100.000 kroner, hvilket ville være 25.000 kroner i afskrivninger.

Der vil så være 75.000 kroner tilovers, som vil være et aktiv, og som ikke bliver fratrukket som en omkostning i det første år.

Når vi beregner dine afskrivninger i det andet år, så har vi lov til at fratrække 25% af de resterende 75.000 kroner (18.750 kroner), og 25% af de resterende 56.250 kroner i det tredje år og så videre, indtil det fulde beløb er afskrevet.

 

Straksafskrivning af mindre anskaffelser

Du behøver ikke at følge reglerne om at skulle afskrive på udstyr, hvis du køber noget, som koster 13.500 kr + moms (2018 sats) eller mindre.

Ligeledes gælder, at hvis din samlede saldo i balancen, for udstyr som du afskriver på, er kommet under dette beløb, så kan du fratrække resten af saldoen på en gang.

 

Driftsmidler som anvendes til blandet benyttelse (privat og erhverv)

Hvis du køber udstyr til blandet anvendelse, f.eks. en computer eller bil, som du bruger både til erhvervsmæssige og private formål, så skal du opdele afskrivningerne, mellem hvad der er fradragsberettiget som en omkostning i virksomheden, og hvad der skal betragtes som privat.

 

Kontantomregning

Den sidste ting er primært relevant for restauranter, butikker og caféer – virksomheder hvor du får et lån fra sælgeren, når du køber virksomheden.

For eksempel hvis du køber en café for 1.000.000 kroner, og du betaler 100.000 kroner i kontanter, og sælgeren tilbyder at give dig et lån på de resterende 900.000 kroner.

I en sådan situation skal vi “kontantomregne” købesummen.

Det betyder, at du ikke kan afskrive fuldt ud på købesummen, men i stedet vil der blive afskrevet på et mindre omregnet beløb.

Størrelsen heraf afhænger af renter og tilbagebetalingsvilkår.

 

Pas på skatten når du køber stort ind

 

Et eksempel:

Hvis du omsætter for 1.000.000 kroner, og du indretter lejede lokaler for 1.000.000 kroner i det første år, dvs. for alle pengene du har solgt for, så vil dit cashflow være 0, men den skattepligtige indkomst vil stadig være 800.000 kroner grundet afskrivningerne (20% om året lineært).

Det betyder, at du stadig skal betale skat for året.

Men pengene er allerede brugt.

Det er også noget, du skal tænke over, når du foretager store investeringer:

Har du likviditet nok til at foretage investeringen, også i forhold til senere skattebetalinger?

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til afskrivninger?