Samarbejdsbetingelser

Disse samarbejdsbetingelser er gældende for alle indgåede aftaler, såvel skriftlige som mundtlige, vedrørende levering serviceydelser mellem kunden, i det følgende kaldet servicetager og

Dania Regnskab ApS
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V
CVR: 35816321

i det følgende kaldet serviceyder.

Disse samarbejdsbetingelser annullerer alle tidligere samarbejdsbetingelser mellem serviceyder og servicetager.

De til enhver tid gældende samarbejdsbetingelser anses som en integreret del af enhver aftale mellem servicetager og serviceyder.


1. Generelt

Samarbejdsbetingelserne der var gældende på tidspunktet aftaleindgåelsen kan til enhver tid ændres af serviceyder med 1 måneds varsel.

Når dette sker, vil servicetager blive gjort opmærksom herpå via denne side.

Såfremt ændringer i samarbejdsbetingelserne ikke kan godkendes af servicetager, anses aftalen for opsagt af servicetager med 1 måneds varsel.

Servicetager og serviceyder kan indgå særlige aftaler, der afviger fra disse samarbejdsbetingelser.

Særlige aftaler supplerer disse samarbejdsbetingelser.


2. Betalingsbetingelser og betalingsvilkår

Betalingsfrist er 7 dage fra fakturadato.

I tilfælde af forsinket betaling opkræves en rente på 1,5 % p.a. per påbegyndt måned.

Serviceyder kan fremsende 3 rykkere med et rykkegebyr på 200 kr. per rykker.

Serviceyder kan fremsende inkassopåkrav efter 3 rykkere.

Inkassopåkrav indebærer krav om betaling inden 10 dage fra påkravets datering.

Såfremt betalingsfristen på 10 dage overskrides, fremsendes kravet til inkasso og der skal påregnes yderligere omkostninger til retslig inkasso.

Ejendomsretten til det af serviceyder udførte arbejde overgår først til servicetager når serviceyder har modtaget betaling af ethvert krav fra serviceyders side.


3. Priser på serviceydelser


3.1. Bogføring

Alle bogføringsydelser faktureres efter medgået tid.

Der fremsendes en faktura hver måned med en oversigt over det arbejde der er lavet.

Serviceyder tilbyder følgende timepriser for bogføring:

350 kr. + moms for kunder med behov for mindst 20 timers bogføring per måned
400 kr. + moms for kunder med behov for 3-19 timers bogføring per måned
500 kr. + moms for kunder med behov for 1-2 timers bogføring per måned

Der faktureres mindst 1 time per måned (500 kr. + moms).

Serviceyder kan bede om forudbetaling af depositum.


Hvor mange timer skal servicetager forvente at der skal bruges på bogføring?

I gennemsnit skal servicetager forvente at der skal bruges 1 time per 5-10 fakturaer alt afhængig af servicetagers behov for mailkorrespondance, telefonopkald, møder m.v.


3.2. Lønregnskab

Alle lønregnskaber faktureres efter medgået tid.

Der fremsendes en faktura hver måned med en oversigt over det arbejde der er lavet.

Serviceyder tilbyder følgende timepriser for lønregnskab:

350 kr. + moms for kunder med behov for mindst 20 timers lønregnskab per måned
400 kr. + moms for kunder med behov for 3-19 timers lønregnskab per måned
500 kr. + moms for kunder med behov for 1-2 timers lønregnskab per måned

Der faktureres mindst 0,5 time per måned (250 kr. + moms).

Serviceyder kan bede om forudbetaling af depositum.


Hvor mange timer skal servicetager forvente at der skal bruges på lønregnskab?

I gennemsnit skal servicetager forvente at der skal bruges 15-30 minutter per lønseddel.


3.3. Årsrapport og oplysningsskema

Udarbejdelse af årsrapport og oplysningsskema faktureres efter medgået tid.

Serviceyder tilbyder følgende timepris:

700 kr. + moms

Serviceyder fakturerer et estimeret beløb forud for udarbejdelse af årsrapporten og oplysningsskemaet som forudbetales af servicetager.

Efter endt udarbejdelse af årsrapport og oplysningsskema fremsendes en opgørelse over den forbrugte tid sammen med en slutafregning.

Der faktureres mindst 3 timer (2.100 kr. + moms).


Hvor mange timer skal servicetager forvente at der skal bruges på årsrapport og oplysningsskema?

I gennemsnit skal servicetager forvente:

Enkeltmandsvirksomhed: 5-8 timer per år
Holdingselskab: 5-8 timer per år
ApS eller A/S: 10-20 timer per år


3.4. Ændringer til priser

Priser kan ændres med 1 måneds varsel.


4. Samarbejdsaftalens varighed og ophør

Samarbejdsaftalen kan fra serviceyders og servicetagers side opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned.

Dog kan servicetager opsige samarbejdsaftalen med 1 måneds varsel såfremt serviceyder ændrer på samarbejdsbetingelser eller priser.

Samarbejdsaftalen ophører endvidere ved serviceyders eller servicetagers konkurs, rekonstruktion eller død.

Ved manglende betaling kan serviceyder opsige samarbejdsaftalen uden varsel efter at have fremsendt 3 rykkere.

Serviceyder kan ligeledes opsige samarbejdsaftalen uden varsel såfremt servicetager ikke overholder gældende lovgivning eller hvis der er mistanke om brud på Hvidvaskningsloven eller anden lovgivning.


5. Tavshedspligt

Serviceyder forpligter sig til tavshedspligt i alle forhold vedrørende samarbejdet samt servicetagers økonomiske og personlige forhold.

Ligeledes er servicetager ikke berettiget til at bringe negative eller nedsættende anmeldelser af serviceyder eller dennes serviceydelser på sociale medier eller hjemmesider, uden forudgående at indhente en skriftlig accept fra serviceyder.

Servicetager skal betale en bod til serviceyder på 2.000 kr. per dag, så længe servicetager har en historie, kommentar, anmeldelse eller beskrivelse liggende offentligt tilgængelig på internettet, som kan skade serviceyder.

Ved skade defineres en offentliggjort negativ eller nedsættende beskrivelse, kommentar, anmeldelse eller oplysninger, som i tiden herefter vil kunne medvirke til at afholde andre virksomheder eller personer fra at kontakte serviceyder, når de søger efter serviceyders firmanavn, afledninger af firmanavnet eller en bogholder eller revisor på internettet.


6. Fuldmagt

Ved Servicetagers udlevering af adgangskoder til brug for Skattestyrelsens selvbetjeningsordning “TastSelv” til serviceyder eller ved oprettelse af adgang med digital signatur, giver servicetager samtidig fuldmagt til, at serviceyder kan benytte alle de funktioner der ligger i “TastSelv”.

Fuldmagten tilbagekaldes ved at ændre koderne eller annullere adgang med digital signatur, hvorved serviceyder ikke længere har adgang.


7. Servicetagers reklamationspligt og serviceyders afhjælpningsret


7.1. Reklamationer

Reklamationer fra servicetager vedrørende udført arbejde skal være fremsendt senest 24 måneder fra fremsendelse af fakturaen for det udførte arbejde.


7.2. Afhjælpningsret

Serviceyder har afhjælpningsret for fejl som dokumenteret er begået af serviceyder.


8. Serviceyders erstatningspligt

Serviceyder er ikke erstatningspligtig i tilfælde af at servicetager lider økonomisk tab grundet fejl eller forsinkelser.


9. Værneting

Ved samarbejdets indgåelse har parterne aftalt, at uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres ved Københavns Byret uanset hvem der anlægger sagen.


(Disse samarbejdsbetingelser er offentliggjort den 17.12.2021)