Samarbejdsbetingelser

Disse samarbejdsbetingelser er gældende for alle indgåede aftaler, såvel skriftlige som mundtlige, vedrørende levering serviceydelser mellem kunden, i det følgende kaldet servicetager og

Dania Regnskab ApS
Rådhuspladsen 16
1550 København V
CVR: 41798459

i det følgende kaldet serviceyder.

Disse samarbejdsbetingelser annullerer alle tidligere samarbejdsbetingelser mellem serviceyder og servicetager.

De til enhver tid gældende samarbejdsbetingelser anses som en integreret del af enhver aftale mellem servicetager og serviceyder.

Servicetager er forpligtet til at holde sig opdateret med de gældende samarbejdsbetingelser.

Ændringer til samarbejdsbetingelserne offentliggøres kun her på siden.


1. Generelt

Samarbejdsbetingelserne der var gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen kan til enhver tid ændres af serviceyder med 1 måneds varsel.

Såfremt ændringer i samarbejdsbetingelserne ikke kan godkendes af servicetager, anses aftalen for opsagt af servicetager med 1 måneds varsel.

Servicetager og serviceyder kan indgå særlige aftaler, der afviger fra disse samarbejdsbetingelser.

Særlige aftaler supplerer disse samarbejdsbetingelser.


2. Betalingsbetingelser og betalingsvilkår

Betalingsfrist er 7 dage fra fakturadato.

I tilfælde af forsinket betaling opkræves en rente på 2% per påbegyndt måned.

Serviceyder kan fremsende rykkere med et rykkergebyr på 200 kr. per rykker.

Serviceyder kan fremsende inkassopåkrav efter 3 rykkere.

Inkassopåkrav indebærer krav om betaling inden 10 dage fra påkravets datering.

Såfremt betalingsfristen på 10 dage overskrides, fremsendes kravet til inkasso og der skal påregnes yderligere omkostninger til retslig inkasso.

Ejendomsretten til det af serviceyder udførte arbejde overgår først til servicetager når serviceyder har modtaget betaling af ethvert krav fra serviceyders side.


3. Priser på serviceydelser


3.1. Bogføring

Alle bogføringsydelser faktureres efter medgået tid.

Der fremsendes en faktura hver måned med en oversigt over det arbejde der er lavet.

Serviceyder tilbyder følgende timepriser for bogføring:

375 kr. + moms for kunder med behov for mindst 20 timers bogføring per måned
450 kr. + moms for kunder med behov for 3-19 timers bogføring per måned
550 kr. + moms for kunder med behov for 1-2 timers bogføring per måned

Der faktureres mindst 1 time per måned (550 kr. + moms).

Serviceyder kan bede om forudbetaling af depositum.


3.2. Lønregnskab

Alle lønregnskaber faktureres efter medgået tid.

Der fremsendes en faktura hver måned med en oversigt over det arbejde der er lavet.

Serviceyder tilbyder følgende timepriser for lønregnskab:

375 kr. + moms for kunder med behov for mindst 20 timers lønregnskab per måned
450 kr. + moms for kunder med behov for 3-19 timers lønregnskab per måned
550 kr. + moms for kunder med behov for 1-2 timers lønregnskab per måned

Der faktureres mindst 0,5 time per måned (275 kr. + moms).

Serviceyder kan bede om forudbetaling af depositum.


Hvor mange timer skal servicetager forvente at der skal bruges på lønregnskab?

I gennemsnit skal servicetager forvente at der skal bruges 15-30 minutter per lønseddel.


3.3. Årsrapport og oplysningsskema

Udarbejdelse af årsrapport og oplysningsskema faktureres efter medgået tid.

Serviceyder tilbyder følgende timepris:

800 kr. + moms

Serviceyder fakturerer et estimeret beløb forud for udarbejdelse af årsrapporten og oplysningsskemaet som forudbetales af servicetager.

Efter endt udarbejdelse af årsrapport og oplysningsskema fremsendes en opgørelse over den forbrugte tid sammen med en slutafregning.

Der faktureres mindst 3 timer (2.400 kr. + moms).


Hvor mange timer skal servicetager forvente at der skal bruges på årsrapport og oplysningsskema?

I gennemsnit skal servicetager forvente:

Enkeltmandsvirksomhed: 5-8 timer per år
Holdingselskab: 5-8 timer per år
ApS eller A/S: 10-20 timer per år


3.4. Ændringer til priser

Priser kan ændres med 1 måneds varsel.


4. Samarbejdsaftalens varighed og ophør

Samarbejdsaftalen kan fra serviceyders og servicetagers side opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned.

Såfremt servicetager under opsigelsesperioden nedsætter arbejdsmængden med mere end 20%, så er servicetager berettiger til at fakturere et gennemsnit af de forudgående 6 måneders honorar under hele opsigelsesperioden.

Samarbejdsaftalen ophører endvidere ved serviceyders eller servicetagers tvangsopløsning, konkurs, rekonstruktion eller død.

Ved manglende betaling kan serviceyder opsige samarbejdsaftalen uden varsel.

Ved manglende betaling er serviceyder ikke forpligtet til at levere yderligere services indtil det fulde tilgodehavende er betalt.

Serviceyder kan ligeledes opsige samarbejdsaftalen uden varsel såfremt servicetager ikke overholder gældende lovgivning eller hvis der er mistanke om brud på Hvidvaskningsloven eller anden lovgivning.


5. Tavshedspligt

Serviceyder forpligter sig til tavshedspligt i alle forhold vedrørende samarbejdet samt servicetagers økonomiske og personlige forhold.

Ligeledes er servicetager ikke berettiget til at bringe negative eller nedsættende anmeldelser af serviceyder eller dennes serviceydelser på sociale medier eller hjemmesider, uden forudgående at indhente en skriftlig accept fra serviceyder.

Servicetager skal betale en bod til serviceyder på 2.000 kr. per dag, så længe servicetager har en historie, kommentar, anmeldelse eller beskrivelse liggende offentligt tilgængelig på internettet.


6. Fuldmagt

Ved Servicetagers udlevering af adgangskoder til brug for Skattestyrelsens selvbetjeningsordning “TastSelv” til serviceyder eller ved oprettelse af adgang med digital signatur, giver servicetager samtidig fuldmagt til, at serviceyder kan benytte alle de funktioner der ligger i “TastSelv”.

Fuldmagten tilbagekaldes ved at ændre koderne eller annullere adgang med digital signatur, hvorved serviceyder ikke længere har adgang.


7. Servicetagers reklamationspligt og serviceyders afhjælpningsret


7.1. Reklamationer

Reklamationer fra servicetager vedrørende udført arbejde skal være fremsendt senest 24 måneder fra fremsendelse af fakturaen for det udførte arbejde.


7.2. Afhjælpningsret

Serviceyder har afhjælpningsret for fejl som dokumenteret er begået af serviceyder.


8. Serviceyders erstatningspligt

Serviceyder er ikke erstatningspligtig i tilfælde af at servicetager lider økonomisk tab grundet fejl eller forsinkelser.


9. Medarbejdere

Servicetager må ikke tilbyde eller opfordre medarbejdere eller freelancere der arbejder for serviceyder til at arbejde direkte for servicetager.

Hvis en medarbejder eller freelancer der arbejder for serviceyder starter med at arbejde direkte for servicetager uden at dette er aftalt med serviceyder, så skal servicetager inden 7 dage betale en bod til serviceyder der svarer til 12 måneders honorar dog mindst 300.000 kr.

Denne bod dækker rekruttering og oplæring af en ny medarbejder eller freelancer.


10. Værneting

Ved samarbejdets indgåelse har parterne aftalt, at uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres ved Københavns Byret uanset hvem der anlægger sagen.


(Disse samarbejdsbetingelser er offentliggjort den 30.9.2023)