Gældende samarbejdsbetingelser

Hermed bekendtgøres de gældende samarbejdsbetingelser for alle indgåede aftaler, skriftlige som mundtlige, omkring levering af ydelser og services mellem:

Dania Regnskab ApS
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V
CVR: 35816321

(også benævnt “serviceyder”)

og kunde (herefter benævnt “servicetager” eller “kunden”).

Disse gældende samarbejdsbetingelser annullerer alle tidligere samarbejdsbetingelser mellem serviceyder og servicetager.

Aftaler omkring et samarbejde kan være indgået såvel skriftligt som mundtligt, og det er servicetagers ansvar at holde sig bekendt med de gældende samarbejdsbetingelser.

Serviceyder linker til disse samarbejdsbetingelser på sine fakturaer, som sendes til servicetager, således at servicetager kan holde sig opdateret om de gældende samarbejdsbetingelser.

Generelle samarbejdsbetingelser

Ved indgåelse af et samarbejde, underkastes samarbejdet automatisk nærværende samarbejdsbetingelser uden skriftlig accept fra servicetagers side. Da ændringer i samarbejdsbetingelserne sker løbende efter behov, er det servicetagers egen pligt og ansvar, at holde sig underrettet om ændringer her på hjemmesiden, således at alle relevante ændringer for servicetager opdages hurtigt, således at servicetager kan tage de korrekte beslutninger inden den næste serviceydelse leveres, herunder om samarbejdet ønskes opretholdt efter gennemlæsning af de nye samarbejdsbetingelser. Særlige aftaler mellem serviceyder og servicetager som afviger fra nærværende standard samarbejdsbetingelser, skal udarbejdes skriftligt og være underskrevet af både serviceyder og servicetager for at være gældende, således at særlige aftaler kan dokumenteres skriftligt, i tilfælde af tvivlsspørgsmål omkring ansvar, erstatning eller lignende. Herved undgås misforståelser. Mundtlige tilkendegivelser eller anden daglig samtale kan ikke lægges til grund for en særlig aftale.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen på ydelser er 7 dage fra fakturadato. Der faktureres enten forud eller efter levering af serviceydelser. Servicetager accepterer, at servicetager tilmeldes LeverandørService automatisk. Via LeverandørService trækkes honorarer for udført arbejde automatisk på servicetagers bankkonto. Der fremsendes altid en advisering (i form af den fremsendte faktura) mindst 7 dage, inden et automatisk træk foretages. Honorarer trækkes på den forfaldsdag, som er anført på fakturaen. Servicetager forpligter sig til at sørge for, at der er penge til at dække betalingen på dennes bankkonto. Ved manglende dækning på servicetagers konto på trækdatoen, dækker servicetager selv eventuelle gebyrer, som banken måtte opkræve for at afvise betalingen. Ved forsinket betaling, manglende dækning eller andet, opkræves en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra den på fakturaen angivne forfaldsdag. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag medføre, at sagen overgår til inkasso efter fremsendelse af 3 rykkerskrivelser. For rykkerskrivelser afkræves et gebyr på 100 kr. momsfrit per rykker. Ved fremsendelse til inkasso vil der påløbe yderligere omkostninger til inkasso. Først når betaling er sket, kan ejendomsretten til det udførte arbejde siges at tilhøre servicetager.

Priser

Alle samarbejdsaftaler følger de til hver en tid gældende priser, medmindre særlige priser er aftalt:

Link til gældende priser

Samarbejdsaftalens varighed og opsigelse

Samarbejdsaftalen kan fra servicetagers side opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned. Samarbejdsaftalen kan af serviceyder opsiges uden varsel.

Erstatning

Før end at en erstatning kan komme på tale, skal et tab altid søges minimeret ved at ansøge om genoptagelse af den fejlbehæftede indberetning, momsangivelse, skatteansættelse eller andet hos Skattestyrelsen eller andre parter, samt ved at rette konstaterede fejl i udarbejdede lønsedler eller andre opgaver. Ved indgåelse af et samarbejde med Dania Regnskab ApS, accepterer servicetager at overlade arbejdet med genoptagelser og rettelser af fejl til serviceyder. Arbejdet med genoptagelser og rettelser af fejl sker uden beregning for servicetager, hvis genoptagelse eller fejl skyldes fejl eller mangler i serviceyders arbejde. Søger servicetager derfor i stedet hjælp hos en 3. part til at udføre arbejdet med genoptagelse eller rettelse af en fejl, må betaling af honorar til 3. part således afholdes for servicetagers egen regning. Betaling af honorar til 3. part for at lave en genoptagelse eller rettelse, er ikke omfattet af begreberne erstatning eller tab, ligesom det heller ikke godtgøres af Dania Regnskab ApS. Dog godtgør Dania Regnskab ApS et beløb på højest 5.000 kr. til assistance fra 3. part som servicetager har måtte anvende til at klarlægge fejl i det udførte arbejde, når der konstateres fejl, hvor kunden har lidt et tab på over 20.000 kr., på grund af fejl som er lavet af Dania Regnskab ApS. Uanset ovenstående kan betaling til 3. parts assistance, dog aldrig overstige det honorar, som Dania Regnskab ApS selv har modtaget for den pågældende opgave. Når en fejl er konstateret af enten servicetager eller 3. part, er det servicetagers pligt at anmode Dania Regnskab ApS om at rette fejlen og/eller sørge for genoptagelse. Beder servicetager 3. part om at rette fejlen eller sørge for genoptagelse, skal der ikke ske kompensation for 3. parts honorar hertil. Erstatning for tab som følge af fejl eller mangler i det samlede udførte arbejde eller for tab opstået som følge af en forkert vejledning (undtaget herfor er tab opstået som følge af valg af skatteordning, som der er beskrevet særskilt i afsnittet “valg af skatteordning” – her ydes der ingen erstatning) eller lignende sættes maksimalt til, hvad der svarer til 3 gange honoraret for den pågældende opgave. Den samlede erstatning for alle forhold som måtte vedrøre et kundeforhold mellem servicetager og serviceyder, sættes til maksimalt 20.000 kr. pr. kunde, hvis man ikke umiddelbart kan afgrænse opgaven til et enkelt honorar, der er betalt for at få udført opgaven. Tab som følge af manglende bilag som kunden ikke tidligere har vedlagt sit bogføringsmateriale, og som kunden derved ikke har fratrukket i sit moms- og skatteregnskab er ikke omfattet af erstatning, idet det er kundens eget ansvar at vedlægge alle relevante bilag til sit bogføringsmateriale. Tab som en ægtefælle til servicetager måtte lide, som følge af at servicetagers ægtefælle ikke på sin egen selvangivelse, indfører nødvendige oplysninger i forbindelse med servicetagers virksomhed herunder nedslag i ejendomsværdiskat ved erhvervsmæssig anvendelse af egen bolig, er ikke omfattet af erstatning, idet en ægtefælle til servicetager ikke betragtes som kunde hos Dania Regnskab ApS. Det er således servicetagers eget ansvar, at få kommunikeret til en ægtefælle, de rettelser denne skal foretage på egen selvangivelse. Tab som følge af at en løn overføres til et forkert kontonummer, når der leveres ydelser til lønservice, og modtageren ikke kan eller vil tilbageføre den forkerte overførte løn igen, erstattes maksimalt med 5.000 kr. Servicetager skal selv bede om at godkende sine lønninger hver gang, hvis der ønskes en sikkerhed for, at den slags tab ikke kan ske. Tab som følge af at der ved en fejl er modtaget et forkert betalingsID (+71 til brug ved netbank betalinger m.fl) til brug for betaling af moms, personaleskatter m.fl., og at der derfor overføres et forkert beløb til en 3. parts bankkonto erstattes maksimalt med 5.000 kr., hvis 3. part ikke vil returnere beløbet. Det er servicetagers pligt at tjekke, at betalingsID’ets 8 første cifre efter +71 koden, er enslydende med servicetagers CVR nummer. Ellers må betaling ikke finde sted. Ved ændring af momsafregningsperiode er det servicetagers eget ansvar, at sikre sig at dette er kommunikeret til Dania Regnskab ApS, og at dette er registreret hos serviceyder. Hvis det ikke er kommunikeret skriftligt at momsafregningsperioden er ændret, kan det medføre forsinkelser i angivelse af moms, hvilket kan medføre renter og gebyrer fra Skattestyrelsen. Reklamationer for udført arbejde skal altid modtages skriftligt med det samme fejl eller mangler er konstateret, og reklamationen skal være Dania Regnskab ApS i hænde senest 24 måneder efter fakturadagen på den fremsendte faktura for det udførte arbejde. Reklamationer som medfører en genoptagelse, rettelse eller korrektion hos Skattestyrelsen, og som modtages senere end 24 måneder fra fakturadagen på fakturaen for det udførte arbejde, er ikke genstand for erstatning, hvis der konstateres et tab hos kunden. Dette skyldes at der ved en senere påberåbning af fejl eller mangler, vil være begrænset eller slet ingen mulighed for at få genoptaget en skatteansættelse hos Skattestyrelsen. Hvis fejl eller mangler påberåbes hurtigt og uden unødig forsinkelse, kan et tab altid begrænses, minimeres eller helt fjernes. Det er derfor kundens pligt, at sikre sig at det udførte arbejde, svarer til det arbejde, som der er blevet bestilt. Passivitet udover de første 24 måneder fra at en opgave er sendt til kunden, medfører derfor bortfald af erstatning fra Dania Regnskab ApS’s side. Tab som skyldes at kunden ikke har ansøgt rettidigt om tilskud eller lignende, samt andre tab som er opstået mellem kunden og 3. part, er Dania Regnskab ApS uvedkommende, når der ikke er lavet en skriftlig aftale om at Dania Regnskab ApS skal leverere en ydelse til kunden i forbindelse hermed. Dania Regnskab ApS påtager sig ikke automatisk at deltage i ansøgning om tilskud af nogen art, hvilket derfor påhviler kunden, herunder at overholde frister for ansøgning. Uoverensstemmelser i henhold til dette afsnit som ikke kan afklares ved forhandling mellem parterne, skal søges løst ved et civilt søgsmål mellem parterne. Dania Regnskab ApS har hjemting i København, og en retssag skal foregå i serviceyders hjemting.

Tavshedspligt om samarbejdet og/eller kundeforholdet

Når du har valgt at indgå i et samarbejde og/eller kundeforhold med Dania Regnskab ApS, enten skriftligt eller mundtligt, er du omfattet af en tavshedspligt omkring samarbejdet og kundeforholdet generelt, og er ikke berettiget til hverken under samarbejdet og/eller kundeforholdets bestående samt efter dets ophør, at bringe anmeldelser af din oplevelse af samarbejdet og/eller kundeforholdet på andre websites, resultatet af samarbejdet og/eller kundeforholdet samt disses forløb på eksempelvis forbrugersites og/eller andre hjemmesider i det hele taget, uden forudgående at indhente en skriftlig accept fra Dania Regnskab ApS. Hvis dette alligevel sker uden en forudgående accept, skal der betales en bod på 200.000 kr., såfremt den bragte historie, anmeldelse eller beskrivelse m. fl. kan siges at skade navnet “Dania bogføring & årsregnskab ApS”, “Dania Regnskab” eller afledninger af firmanavnet. Ved skade defineres f. eks. en negativ historie, anmeldelse eller beskrivelse, som i tiden herefter ville kunne afholde andre virksomheder eller personer fra at blive kunder hos Dania Regnskab ApS, når de søger efter firmanavnet på Internettet. Dania Regnskab kan anmode servicetager om at benytte www.trustpilot.dk til at anmelde samarbejde. Denne anmodning sendes per e-mail og en sådan anmeldelse foretaget af servicetager, er ikke at anse som et brud på tavshedspligten om samarbejdet.

Ansvar

Serviceyder bestræber sig på til hver tid at yde en kompetent, engageret og professionel daglig service, men fraskriver sig ansvaret for skade, der skyldes uagtsomhed, ligesom Serviceyder fraskriver sig ansvaret for direkte samt indirekte tab af enhver art, udover hvad der er nævnt omkring erstatning under punktet ”erstatning” i samarbejdsbetingelserne. Reklamationer vedrørende udført arbejde skal være fremsagt senest 24 måneder fra fremsendelse af fakturaen for det udførte arbejde (at regne fra fakturadatoen), herefter anses det udførte arbejde som accepteret af servicetager.

Fuldmagt

Ved servicetagers udlevering af koder (både til virksomhedens og til den personlige skattemappe) til Skattestyrelsens selvbetjeningsordning “TastSelv” til serviceyder eller ved oprettelse af adgang med digital signatur, giver servicetager samtidig fuldmagt til, at serviceyder kan benytte alle de funktioner der ligger i “TastSelv” herunder angive moms, lønsumsafgift, personaleskatter mv. Endvidere giver servicetager samtidig fuldmagt til, at serviceyder kan godkende og/eller ændre i forskudsopgørelse og selvangivelser, samt åbne og læse opgørelser og indberetninger foretaget på disse. Hvis denne fuldmagt ikke ønskes givet, skal koder eller adgang ikke overdrages til serviceyder. Der gives ikke anden fuldmagt hverken skriftlig eller mundtlig, end hvad der er beskrevet i disse samarbejdsbetingelser. Fuldmagten inddrives ved at skifte koderne eller annullere adgang med digital signatur, hvorved Dania Regnskab ApS ikke længere har adgang.

Ansvar ved indberetninger og angivelser til Skattestyrelsen

Serviceyder sørger for at indberette og angive til Skattestyrelsen, hvis der er udleveret koder eller givet adgang med digital signatur til Skattestyrelsens selvbetjeningssystem “TastSelv” i overensstemmelse med ovenstående fuldmagt. Serviceyder er ikke ansvarlig for korrektheden af angivelserne, idet der senere kan komme korrektioner. Korrektioner sker normalt (men ikke udelukkende) ved at servicetager giver nye oplysninger til sit regnskab, eller hvis Skattestyrelsen foretager en ændring i forhold til tidligere angivelser. I tilfælde af rettelser i forbindelse med utilsigtede fejl i serviceyders arbejde, kan der ligeledes ske korrektioner til tidligere angivelser. Uanset at det er serviceyder der har foretaget en angivelse eller indberetning til Skattestyrelsen, påhviler ansvaret for korrektheden af angivelsen eller indberetning på servicetager. Det er derfor af stor vigtighed, at servicetager selv tager initiativ til at kontrollere både grundlaget for og selve den indberetning eller angivelse der er foretaget til Skattestyrelsen af serviceyder.

Ansvar ved afgivne oplysninger, angivelser og indberetninger i øvrigt til 3. part

Serviceyder sørger for at indberette og angive oplysninger til andre virksomheder, organisationer, institutioner o. lign. hvis dette ønskes af servicetager. Der skal laves en skriftlig aftale med Dania Regnskab ApS omkring hvem som har ansvaret for indberetning og angivelse, hvis denne indberetning eller angivelse til 3. part kan medføre tab eller lignende, såfremt den modtages for sent eller på anden vis ikke opfylder særlige betingelser. Serviceyder er ikke ansvarlig for korrektheden af indberetningerne og/eller angivelserne, idet der senere kan komme korrektioner. Korrektioner sker normalt (men ikke udelukkende) ved at servicetager giver nye oplysninger i en sag, eller hvis Skattestyrelsen foretager en ændring i forhold til tidligere angivelse. I tilfælde af rettelser i forbindelse med utilsigtede fejl i serviceyders arbejde, kan der ligeledes ske korrektioner til tidligere afgivne oplysninger, indberetninger og angivelser. Uanset at det er serviceyder der har foretaget en indberetning eller angivelse til 3. part, påhviler ansvaret for korrektheden af indberetningen eller angivelsen udelukkende servicetager. Det er derfor af stor vigtighed, at servicetager selv tager initiativ til at kontrollere både grundlaget for og selve den indberetning, oplysning eller angivelse der er foretaget til 3. part.

Revision & rådgivning

Der udføres ikke revision af det udførte arbejde, ligesom der heller ikke udføres rådgivningsydelser, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Dania Regnskab ApS leverer kun selve regnskabsydelserne, og er således ikke en rådgivningsvirksomhed. Det anbefales derfor at servicetager indhenter bindende svar fra Skattestyrelsen, hvis der ønskes en sikkerhed for, at en eller flere valgte dispositioner kan accepteres af Skattestyrelsen efterfølgende. Et bindende svar koster normalt 300 kr. til Skattestyrelsen per forhold der spørges om. Dania Regnskab ApS rådgiver derfor heller ikke om hvorvidt en virksomhed er moms-, lønsums- eller på anden måde afgiftspligtig. Dette skal alene søges afklaret ved at servicetager indhenter bindende svar hos Skattestyrelsen. Indhenter servicetager ikke et bindende svar fra Skattestyrelsen, vil en stillingtagen til hvilke regler der er gældende for virksomheden, udelukkende blive baseret på servicetagers eget ønske og skøn. I tilfælde af at et tab konstateres som følge af en forkert registrering og/eller tab som følge af derved forkert betalt moms, lønsumsafgift, punktafgifter, andre afgifter og/eller skat, vil serviceyder ikke være erstatningspligtig. Alle forhold skal derfor afgøres via bindende svar fra Skattestyrelsen, for helt at udelukke mulighed for fejltolkninger af den gældende lovgivning. Der skal her særligt henledes opmærksomhed på, at mundtlig afgivne oplysninger fra Skattestyrelsen kan være fejlbehæftede, hvorfor et bindende svar fra Skattestyrelsen altid anbefales.

Valg af skatteordning

Ved valg af skatteordning i forbindelse med opgørelse af den skattepligtigt indkomst, tager Dania Regnskab ApS altid udgangspunkt i personskatteordningen, idet denne ordning passer til langt størstedelen af kunderne. Det er samtidig langt den billigste måde omkostningsmæssigt for serviceyder, at lave årsregnskabet på, hvilket giver den laveste pris for serviceydelsen til servicetager. Det skal dog særligt bemærkes, at der kan være mange penge at spare i skat ved at vælge andre skatteordninger, specielt når der er store renteudgifter, eller hvis man ønsker at udjævne overskud i mellem indkomstår for at undgå at betale topskat. Der kan også ofte ske en større opsparing i virksomheden ved at anvende en anden skatteordning. Har man store renteudgifter kan det medføre en højere skattebetaling ved at anvende personskatteordningen, frem for eksempelvis virksomheds- eller kapitalafkastordningen. Det kan også være en skattemæssig fordel, at udjævne et større overskud i ét indkomstår, til indkomstår med et lavere overskud ved at anvende virksomhedsordningen. Da det er meget tidskrævende (og derved også dyrere) at overvåge alle kunders fordele og ulemper i relation til valg af skatteordning, har Dania Regnskab ApS valgt ikke at tilbyde denne service til kunderne, medmindre dette aftales særskilt. Vi yder derfor ikke nogen automatisk rådgivning eller vejledning omkring valg af den mest fordelagtige skatteordning, og foreslår heller ikke et skift af skatteordning automatisk, hvis det pludselig viser sig at det ville have været mere fordelagtigt. Dette sker for at fastholde et lavt honorar for vores ydelser til langt størstedelen af vores kunder. Personskatteordningen er den hurtigste og nemmeste måde at beregne skatten på, og giver langt den største del af vores kunder den laveste pris for årsregnskabsudarbejdelsen. Du bør derfor ikke anvende vores services, hvis du har store renteudgifter eller med fordel kan udjævne store overskud mellem indkomstår, uden først at undersøge om vi kan lave en særlig aftale omkring valg af en anden skatteordning for dig, hvis du ikke kan anvende personskatteordningen, uden at det medfører et tab for dig. OBS: Dette valg af en anden skatteordning sker altså ikke automatisk, og vælger du at benytte vores services uden først at lave en særskilt skriftlig aftale omkring valg af anden skatteordning end personskatteordningen, kan det således medføre et tab for dig i form af for meget betalt skat. Dania Regnskab ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab af denne art. Det er servicetagers eget ansvar at tilse og sikre, at den bedste skatteordning anvendes.

Afstemning af likvide beholdninger

For at serviceyder kan afstemme virksomhedens likvide beholdninger, kræver det at der udarbejdes en lovpligtig kasserapport med daglige kasseafstemninger, samt at servicetager vedlægger et grundbilag for alle posteringer, som er på virksomhedens bankudtog. Mangler der således kasserapport eller grundbilag til en eller flere poster på bankudtoget, kan virksomhedens likvide beholdninger ikke afstemmes under bogføringen, hvilket er et brud på bogføringslovens kapitel 4, stk 3. Dette kan af myndighederne straffes med bøde. Serviceyder påtager sig ikke med denne samarbejdsaftale noget ansvar for at indhente manglende bilag hos servicetager eller at udarbejde supplerende grundbilag. Det er således servicetagers eget ansvar, at det indleverede regnskabsmateriale opfylder bogføringslovens bestemmelser.

Bogføringsloven

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder bogføringsloven. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at bogføringsloven overholdes. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers bogføring, ud fra den stand hvori bilag indleveres, uden hensyntagen til om bogføringsloven på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Årsregnskabsloven

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder årsregnskabsloven. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at årsregnskabsloven overholdes. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers årsregnskab ud fra det bogføringsgrundlag, som der er tilgængeligt, uden hensyntagen til om årsregnskabsloven på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Ferieloven

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder ferieloven. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at ferieloven overholdes, selvom serviceyder leverer lønbehandlingsydelser til servicetager. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers lønregnskab ud fra det grundlag, som der er tilgængeligt, uden hensyntagen til om ferieloven på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Lønsumsafgiftsloven

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder lønsumsafgiftsloven. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at lønsumsafgiftsloven overholdes, selvom serviceyder leverer regnskabsydelser til lønsumspligtigt virksomhed som drives af servicetager. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers lønsumsregnskab ud fra det grundlag, som der er tilgængeligt, uden hensyntagen til om lønsumsafgiftsloven på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Momsloven

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder momsloven. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at momsloven overholdes, selvom serviceyder leverer regnskabsydelser til momspligtigt virksomhed som drives af servicetager. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers momsregnskab ud fra det grundlag, som der er tilgængeligt, uden hensyntagen til om momsloven på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Skattelovgivningen

Det er servicetagers eget ansvar, at tilse og sikre at virksomheden opfylder skattelovgivningen. Der er således ikke i denne samarbejdsaftale indgået nogen aftale om, at det er serviceyders ansvar at skattelovgivningen overholdes, selvom serviceyder leverer regnskabsydelser til skattepligtig virksomhed som drives af servicetager. Serviceyder påtager sig udelukkende at udarbejde servicetagers regnskab ud fra det grundlag, som der er tilgængeligt, uden hensyntagen til om skattelovgivningen på det foreliggende grundlag kan overholdes eller ej.

Momspligt

Serviceyder tager ikke med denne samarbejdsaftale stilling til, om servicetager er momspligtigt af sin virksomheds aktiviteter eller ej. Dette kan kun afgøres ved at servicetager selv tager initiativ til, at der fremsendes en anmodning om et bindende svar fra Skattestyrelsen herom. Ansvaret for at der fremsendes anmodning om bindende svar til Skattestyrelsen påhviler udelukkende servicetager. Det er kun serviceyders ansvar at indhente et bindende svar om momspligt, når der er faktureret særskilt for, at serviceyder indhenter et bindende svar. Har servicetager således blot bestilt serviceyder til at udarbejde et momsregnskab og ikke til samtidig at undersøge om der foreligger momspligt for den pågældende virksomheds aktiviteter, påhviler spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens aktiviteter er momspligtige således servicetager og ikke serviceyder. Dette gælder uanset om der er talt om, eller skrevet fra serviceyder om, at der skal betales moms i forbindelse med det regnskab der er udarbejdet. Serviceyder tager udgangspunkt i at en momspligt eksisterer, når servicetager bestiller et momsregnskab.

Lønsumsafgiftspligt

Serviceyder tager ikke med denne samarbejdsaftale stilling til, om servicetager er lønsumsafgiftspligtig af sin virksomheds aktiviteter eller ej. Dette kan kun afgøres ved at servicetager selv tager initiativ til, at der fremsendes en anmodning om et bindende svar fra Skattestyrelsen herom. Ansvaret for at der fremsendes anmodning om bindende svar til Skattestyrelsen, påhviler udelukkende servicetager. Det er kun serviceyders ansvar at indhente et bindende svar om lønsumsafgiftspligt, når der er faktureret særskilt for, at serviceyder indhenter et bindende svar. Har servicetager således blot bestilt serviceyder til at udarbejde et lønsumsafgiftsregnskab og ikke til samtidig at undersøge om der foreligger lønsumsafgiftspligt for den pågældende virksomheds aktiviteter, påhviler spørgsmålet om hvorvidt virksomheden er lønsumsafgiftspligtig, således servicetager og ikke serviceyder. Dette gælder uanset om der er talt om, eller skrevet fra serviceyder om, at der skal betales lønsumsafgift eller ej i forbindelse med det regnskab der er udarbejdet. Serviceyder tager udgangspunkt i at en lønsumsafgiftspligt eksisterer, når servicetager bestiller et lønsumsafgiftsregnskab.

Skattepligt

Serviceyder tager ikke med denne samarbejdsaftale stilling til, om servicetager er skattepligtig af sin virksomheds aktiviteter eller ej. Dette kan kun afgøres ved at servicetager selv tager initiativ til, at der fremsendes en anmodning om et bindende svar fra Skattestyrelsen herom. Ansvaret for at der fremsendes anmodning om bindende svar til Skattestyrelsen, påhviler udelukkende servicetager. Det er kun serviceyders ansvar at indhente et bindende svar om skattepligt, når der er faktureret særskilt for, at serviceyder indhenter et bindende svar. Har servicetager således blot bestilt serviceyder til at udarbejde et regnskab og ikke til samtidig at undersøge om der foreligger skattepligt for den pågældende virksomheds aktiviteter, påhviler spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens aktiviteter er skattepligtige eller ej således servicetager og ikke serviceyder. Dette gælder uanset om der er talt om, eller skrevet fra serviceyder om, at der skal betales skat eller ej, i forbindelse med det regnskab der er udarbejdet. Serviceyder tager udgangspunkt i at en skattepligt eksisterer, når servicetager bestiller et regnskab.

Fremsendelse af materiale til 3. part, herunder ved revision/årsregnskabsudarbejdelse af 3. part

Ved fremsendelse af materiale herunder bogføring, dokumentation, balancer o. lign. til 3. part, skal det endeligt være godkendt af Jonas Dan Helsvig. Det er således ikke nok, at servicetager har en formodning om at materialet var klart, dette uanset om andre medarbejdere i Dania Regnskab ApS har sagt eller skrevet andet. Serviceyder udarbejder et følgebrev til 3. part, som endelig dokumentation for at materialet er godkendt til brug for 3. part. Indtil dette følgebrev er lavet, skal arbejdet betragtes som ikke færdiggjort. Dette er særlig relevant i tilfælde, hvor en kunde med kort varsel afhenter materiale i receptionen, uden først at sikre sig, at det er godkendt af Jonas Dan Helsvig. Hvis der ikke sidder et følgebrev sammen med materialet, er det ikke godkendt til brug for 3. part. Indleverer servicetager et ufærdigt materiale til 3. part, vil der normalt komme ekstra omkostninger til 3. part.

Aktiehandel

Ved indberetning af servicetagers udvidede selvangivelse til Skattestyrelsen tilbyder Dania Regnskab ApS ikke at beregne tab eller fortjeneste ved aktiehandel. Dette skal kunden selv oplyse i forbindelse med indberetningen. Dania Regnskab ApS kontrollerer ikke hvorledes denne beregning er foretaget, og indestår derfor heller ikke for korrektheden heraf. Dette påhviler alene servicetager.

Lønregnskab

Lønregnskab udarbejdes via Danløn. Hvis Dania Regnskab ApS har påtaget sig at udarbejde lønsedler for servicetager gælder følgende samarbejdsbetingelser:

Servicetager skal levere alle oplysninger til udarbejdelse af sine lønsedler senest d. 20 i den måned, som lønsedlerne ønskes udarbejdet for. Det betyder at det ikke er omfattet af den almindelige pris, at Dania Regnskab ApS skal ringe til 3. part, for at indhente oplysninger som er nødvendige, for at kunne udarbejde lønsedlerne. Der skal betales særskilt for dette, hvis der er behov herfor.

Dania Regnskab ApS opdaterer i lønsystemet kun afholdt ferie, såfremt dette oplyses tydeligt på hver lønbestilling. Ellers vil afholdt ferie skulle styres af servicetager i eget regi. Løn hæves dagen før den dispositionsdato som Danløn oplyser. Beløbet hæves på servicetagers bankkonto.

Betalinger til Skattestyrelsen og andre som foretages ud fra betalingsID (+71 kode) modtaget i brev, på mail eller SMS m.fl.
For at undgå forkerte betalinger som foretages på baggrund af modtagne breve, sms’er eller emails sendt fra Dania Regnskab ApS, forpligter servicetager sig til altid at kontrollere, at de 8 første cifre i det oplyste betalingsID er enslydende med servicetagers CVR nummer. Et betalingsID som bruges ved betaling af moms, personaleskatter eller andet til Skattestyrelsen og andre myndigheder, skal således altid starte med: +71 12345678 – hvor 12345678 er servicetagers CVR nummer. Hvis ikke dette er tilfældet, skal servicetager straks rette henvendelse til Dania Regnskab ApS og påpege fejlen, således at denne kan rettes inden betaling foretages. Der må ikke laves en betaling før betalingsID indeholder korrekt CVR nummer. Ovenstående problematik kan opstå ved skift af mobiltelefonnumre, forkert oplyst mobilnummer, ny adresse eller mailadresse m.fl., derfor skal det tjekkes hver gang. Der ydes ikke erstatning hvis der foretages en betaling med et forkert betalingsID, udover hvad der er nævnt i ovenstående afsnit omkring erstatning.

Forskudsopgørelse og restskat

Når du har din egen virksomhed, skal du betale din skat løbende for at undgå at betale restskat. Denne skat hedder B-skat. Du skal også betale AM-bidrag af dit overskud.

Skattens (og AM-bidragets) størrelse fastsættes ud fra et skøn. Dette skøn skal foretages af enten dig, os eller Skattestyrelsen. Vi ændrer ikke automatisk din forskudsopgørelse, det er derfor vigtigt at du kontakter os, hvis du har ændringer hertil. Hvis du ikke kontakter os, risikerer du at få en restskat, når året er slut.

Er der en restskat kan du blive pålagt at betale renter og procenttillæg samt gebyrer til Skattestyrelsen.
Dania Regnskab ApS er på ingen måde erstatningsansvarlig for renter og/eller procenttillæg samt gebyrer, som du bliver pålagt at betale til Skattestyrelsen i denne forbindelse.

Det er alene servicetagers ansvar at sørge for, at forskudsopgørelsen er korrekt fastsat.

Overtagelse af bogholdere og/eller medarbejdere som arbejder hos/for Dania Regnskab ApS

I tilfælde af at servicetager som bestående eller tidligere kunde hos Dania Regnskab ønsker at overtage ansættelsen af den bogholder, som har løst servicetagers opgaver under kundeforholdet med Dania Regnskab ApS, eller hvis servicetager ønsker at overtage andre medarbejdere, som er tilknyttet Dania Regnskab ApS og/eller tilknyttede selskaber, enten direkte (gennem ansættelse i servicetagers virksomhed) eller indirekte (gennem ansættelse hos 3. part, eller via et andet selskab uanset om servicetager indgår i ejerkredsen eller ej) også efter samarbejdets udløb eller opsigelse, skal der betales et ”buy-out-fee” på 200.000 DKK per medarbejder som overtages eller tilbydes arbejde. Det gælder uanset om medarbejderen har været ansat ved eller har været på kontrakt ved Dania Regnskab ApS eller tilknyttede selskaber, og uanset om vedkommende har været direkte tilknyttet til servicetagers opgaver eller ej. Tilknyttede selskaber defineres i nærværende samarbejdsbetingelser som selskaber, hvor Dania Regnskab ApS eller Jonas Dan Helsvig deltager i ejerkredsen. Hvis servicetager bliver kontaktet af en bogholder eller en medarbejder, som er ansat ved eller er på kontrakt ved Dania Regnskab ApS eller tilknyttede selskaber, gælder de samme regler og beløb, hvis servicetager vælger at tilbyde bogholderen eller medarbejderen arbejde i servicetagers virksomhed eller gennem 3. part. Dania Regnskab ApS skal altid kontaktes uden ophold i tilfælde af, at der ønskes at gøre brug af denne mulighed for at overtage en bogholder eller medarbejder. Hvis der ikke inden 7 dage er taget kontakt til Dania Regnskab ApS, efter at en overtagelse har været drøftet med en bogholder og/eller medarbejder, skal der betales en yderligere bod på 100.000 DKK per bogholder og medarbejder som overtages. Betaling skal ske 7 dage fra modtagelse af faktura. Beløbene tillægges 25 % moms. En overtagelse er i denne aftale defineret som, at være gældende fra at servicetager og bogholderen eller medarbejderen har aftalt et samarbejde, uanset om dette måtte være skriftligt eller mundtligt, og uanset hvem der foranlediger kontakten mellem parterne, samt om samarbejdet ses at være indgået som et ansættelsesforhold, freelancearbejde eller lignende.

Disse samarbejdsbetingelser er offentliggjort den 1. januar 2018

Har du nogle spørgsmål til vores samarbejdsbetingelser?